Privacybeleid

Privacybeleid

Privacyverklaring Landelijke Gilden vzw

Deze website wordt beheerd door Landelijke Gilden vzw, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres info@landelijkegilden.be.

Landelijke Gilden vzw (verder in deze verklaring ook “wij” of “ons”) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we u informeren over het beleid van Landelijke Gilden vzw aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan ons verstrekt.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van leden of wijzigingen in de wetgeving. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd.

Deze versie van de privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 27 mei 2021.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Landelijke Gilden vzw, waaronder de diensten die zij aanbiedt via haar websites zoals deze website Open tuinen/Tuin van de toekomst.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Landelijke Gilden vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Landelijke Gilden vzw bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Landelijke Gilden vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0410.028.601, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op drie manieren:

1. Door u bezorgde informatie
Wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, wilt deelnemen aan wedstrijden/campagnes of diensten aanvraagt waarvoor een registratie is vereist (zoals o.m. de ontvangst van een nieuwsbrief, de formulieren om contact op te nemen) kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals uw aanspreektitel, uw voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, beroep, lidnummer en interesses.  

U garandeert dat de gegevens die u aan Landelijke Gilden vzw meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Landelijke Gilden vzw mee te delen. Landelijke Gilden vzw kan u de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Automatisch verkregen informatie
Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt.

Hiervoor verwerken we gegevens zoals uw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Meer informatie hierover vindt u terug in onze cookieverklaring, onderaan de homepagina. 

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Landelijke Gilden vzw verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • in het kader van het contactenbeheer (bv. deelname aan Open tuinen)
 • om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (zoals bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.); 
 • om u de producten of diensten te leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd;
 • om uw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;
 • om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten of voor het personaliseren ervan; 
 • om analyses en/of historisch onderzoek te verrichten ten einde de dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten bij uw behoeftes;
 • in het kader van de opmaak van een sponsor- of subsidiedossier;
 • in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;
 • voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;

Afhankelijk van de dienst die we via onze website aan u verlenen of de activiteit die we organiseren, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:

 • uw toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief of door de deelname aan een wedstrijd/campagne. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder punt 10 “Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?”).
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. in het kader van uw lidmaatschap of wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten.
 • wettelijke verplichtingen die desgevallend op Landelijke Gilden vzw rusten (bv. in het kader van subsidiëring).
 • de gerechtvaardigde belangen van Landelijke Gilden vzw, waaronder het beheren van onze website en het  informeren van onze leden over onze activiteiten.

Hoewel de website van Landelijke Gilden vzw over het algemeen niet gericht is op minderjarigen, streven wij ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

5. Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt 4 van deze privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • entiteiten die nauw verbonden zijn aan Landelijke Gilden vzw, zoals Boerenbond vzw, Innovatiesteunpunt vzw, AgroCampus vzw, Plattelandsklassen vzw, Logeren in Vlaanderen vzw
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens één van onze activiteiten.
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
6. Verwerkt Landelijke Gilden vzw uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Landelijke Gilden vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Landelijke Gilden vzw diensten uitvoeren uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Landelijke Gilden, Diestsevest 40 – 3000 Leuven.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Landelijke Gilden vzw verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde personen in dienst van Landelijke Gilden vzw toegang tot uw persoonsgegevens.

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Ondanks deze maatregelen moet u zelf voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw inloggegevens, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.   

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Landelijke Gilden vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van onze leden bewaren we minstens zolang zij lid zijn bij ons en gedurende 10 jaar daarna.

Daarnaast kan Landelijke Gilden vzw gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.

9. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website Open tuinen/Tuin van de toekomst in het beheer van Landelijke Gilden vzw kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Landelijke Gilden vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u inhoud van op onze website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Landelijke Gilden vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Landelijke Gilden vzw worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

Verder heeft u het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

U kunt Landelijke Gilden vzw laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (Landelijke Gilden vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven) of per e-mail (info@landelijkegilden.be) aan Landelijke Gilden vzw te richten. 

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.

11. Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

 • via de contactgegevens op deze website;
 • via e-mail naar info@landelijkegilden.be
 • per post naar Landelijke Gilden vzw, Diestsevest 40 te 3000 Leuven
 • per telefoon op het nummer 016 28 62 30.