wedstrijdreglement

TOELICHTING WEDSTRIJDREGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD

 

1. Organisatie en wedstrijdperiode

1.1 Centrale van Landelijke Gilden VZW, Diestsevest 40, 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijd.

1.2 De duur van de wedstrijd staat aangegeven op de wedstrijdpagina

2. Voorwaarden voor deelname

2.1. Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting.

2.2 Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd kunnen niet deelnemen. Personeelsleden, medewerkers en onderaannemers van de organisator, alsook hun inwonende familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden of zonder de verplichte informatie te vermelden, verliest automatisch zijn of haar recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer er twijfel is over de identiteit van de deelnemer.

2.3 Er is maar één deelname mogelijk per persoon. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisator kan op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen.

2.4 Om deel te nemen aan de wedstrijd moet het deelnameformulier volledig ingevuld worden.

3. Prijs

3.1. De volledige prijzenpot kan je terugvinden op de wedstrijdpagina.

3.2. De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

3.3. De organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

3.4. De organisator brengt de winnaar via een mail op de hoogte. Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs is dan terug beschikbaar voor de organisator.

3.5. De organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar. 

4. Intellectuele rechten

De winnaar geeft de kosteloze toestemming om zijn naam te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaar doet afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.

5. Sancties bij misbruik of inbreuken

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, heeft de organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisator heeft in die gevallen ook het recht om:

(i) de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en

(ii) een schadevergoeding te eisen voor de door de organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade).

6. Klachten

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: info@landelijkegilden.beDe organisator behandelt enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisator beoordeelt de klacht en doet er een definitieve uitspraak over.

7. Persoonsgegevens

De organisator gebruikt de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als je gewonnen hebt. Meer informatie over jouw rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vind je in de algemene privacyverklaring van Landelijke Gilden VZW. Je vindt ze op https://www.landelijkegilden.be/privacyverklaring-landelijke-gilden-vzw

8. Aanvaarding reglement

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisatoren in verband met de wedstrijd nemen.

9. Wijziging of annulering van de wedstrijd

9.1. De organisator kan de looptijd van de wedstrijd wijzigen, de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen.

Als er wijzigingen zijn, zal de organisator deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisator zal dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen.

9.2. De organisator, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

10. Aansprakelijkheid

De organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers.

11. Communicatie

De organisator is niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald.

12. Diverse bepalingen

12.1 De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren.

12.2 Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

12.3 Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.