Wedstrijdreglement ONDERbroek ONDERgronds

TOELICHTING WEDSTRIJDREGLEMENT ONLINE WEDSTRIJD 

Onderbroek ondergronds 

 • ORGANISATIE EN WEDSTRIJDPERIODE 

Landelijke Gilden vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven is de organisator van de wedstrijd 

De wedstrijd loopt van 17/04/2023 0:00 t.e.m. 17/09/2023 23:59. 

 • VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

Aan de wedstrijd kan je deelnemen zonder aankoopverplichting. 

Alleen natuurlijke personen met verblijfplaats in België kunnen deelnemen. Personen die meewerken aan de organisatie van deze wedstrijd kunnen niet deelnemen. Personeelsleden, medewerkers en onderaannemers van de organisator, alsook hun inwonende familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden of zonder de verplichte informatie te vermelden, verliest automatisch zijn of haar recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer er twijfel is over de identiteit van de deelnemer. 

Er is maar één deelname mogelijk per natuurlijke persoon en per onderbroek. Meerdere natuurlijke personen kunnen dus niet deelnemen met (een foto van) dezelfde onderbroek. Bij meerdere deelnames gelden alleen de resultaten van de eerste deelname. De organisator kan op ieder moment aan de deelnemers vragen om hun identiteit te bewijzen. 

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer de vereiste velden (gemarkeerd met * ) invullen op de wedstrijdpagina, en een onbewerkte foto opladen van een onderbroek die minimaal 50 dagen door de deelnemer werd begraven en nadien weer werd opgegraven (volgens de principes van de ‘onderbroektest’). De staat van ontbinding van de onderbroek heeft geen invloed op de winstkansen van de deelnemer. De organisator loot uit alle inzendingen de winnaars, waarbij de prijzen in aflopende volgorde van financiële waarde (zie hieronder) worden toegewezen aan de gelote personen. Een deelnemer kan maximaal één prijs winnen. 

 • PRIJS 

De volledige prijzenpot bestaat uit: 

- 3 bodemanalyses door de Bodemkundige Dienst van België t.w.v. 87 euro per analyse 
- 3 Pollet tuingereedschapsets t.w.v. 65 euro per set 
- 2 voederstations voor tuinvogels t.w.v. 40 euro per stuk 
- 3 Pollet handgereedschapsets t.w.v. 25 euro per set 
- 3 sets van 3 nestkastjes voor huismussen t.w.v. 20 euro per set. 
- 10 doe-het-zelf DCM bodemanalysekits t.w.v. 12,5 euro per stuk. 
- 15 bonnen van 10 euro te besteden op de website van kledingwebshop MyComfort24 
- 5 zakken turfvrije potgrond t.w.v. 9,4 euro per zak 
- 10 insectenhotels t.w.v. 9 euro per stuk 
- 5 gieters t.w.v. 9 euro per stuk 
- 20 zakjes groeibemesterzaden t.w.v. 4,25 euro per zakje 
- 30 zakjes bloemenzaden t.w.v. 3 euro per zakje 

De prijs die gewonnen wordt, kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. 

De organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incidenten die voorkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de prijs door de winnaar. Voormelde personen kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

De organisator brengt de winnaar via e-mail op de hoogte. Als de winnaar niet reageert binnen 1 week na die kennisgeving, vervalt zijn recht op de prijs definitief. De prijs wordt dan toegewezen aan andere deelnemer via een nieuwe loting uit de resterende deelnemers. 

De organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post- en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar. 

 • INTELLECTUELE RECHTEN 

De winnaar geeft de kosteloze toestemming om diens naam te gebruiken, inclusief publiek bekend maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het einde van deze wedstrijd. De winnaar doet afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen nemen de organisatoren bij de overhandiging van een prijs een aantal foto’s. In die gevallen geldt dit artikel ook voor deze foto’s. 

 • SANCTIES BIJ MISBREUK OF INBREUKEN 

In geval van misbruik, misleiding, bedrog (vb. deelnemen met ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, heeft de organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten. De deelnemer kan hierbij geen rechten doen gelden ten aanzien van de organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. De organisator heeft in die gevallen ook het recht om: 

De teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en 

Een schadevergoeding te eisen voor de door de organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade). 

 • KLACHTEN 

Elke klacht in verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende e-mailadres gestuurd worden: communicatie@landelijkegilden.be. De organisator behandlt enkel de klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend zijn. De organisator beoordeelt de klacht en doet er een definitieve uitspraak over. 

 • PERSOONSGEGEVENS 

De organisator gebruikt de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te controleren of de deelnemer voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering van de prijs als de deelnemer gewonnen heeft. Meer informatie over rechten, de aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens zijn terug te vinden in de algemene privacyverklaring van Landelijke Gilden vzw op https://www.landelijkegilden.be/privacyverklaring-landelijke-gilden-vzw…;

 • AANVAARDING REGLEMENT 

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement en met de beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd neemt. 

 • WIJZIGING OF ANNULERING VAN DE WEDSTRIJD 

De organisator kan de looptijd van de wedstrijd of de invulling van de wedstrijd wijzigen of de wedstrijd volledig stopzetten, wanneer organisatorische of uitzonderlijke omstandigheden dit rechtvaardigen. 
Als er wijzigingen zijn, zal de organisator deze verwerken in een aangepast wedstrijdreglement. De organisator zal dit bekend maken via de gebruikte en gepaste kanalen. 

De organisator, noch bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers zijn aansprakelijk voor de stopzetting of wijziging van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. 

 • AANSPRAKELIJKHEID 

De organisator, de bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aar ook. Dit geldt ook voor technische onderbrekingen of gebreken, voor vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van de verstuurde gegevens, of voor uitsluitingen van de wedstrijd. Die beperking geldt niet voor schade die rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatoren, de betrokken derden of één van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. 

 • COMMUNICATIE 

De organisator is niet verplicht om op een andere manier over de wedstrijd te communiceren dan in dit wedstrijdreglement is bepaald. 

 • DIVERSE BEPALINGEN 

De deelnemer doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of de bewijswaarde van per e-mail verstuurde informatie en/of berichten aan te vechten louter omdat ze per e-mail verstuurd zijn. Dit staat los van het recht van de deelnemer om bewijs van het tegendeel te leveren. 

Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling. 

Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.